نام شما (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

نام واحد تجاری (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

شماره موبایل (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

آدرس (الزامی)

موضوع
درخواست بازدید فنی (رایگان)

از چه محصولاتی از سبد پیشتازان توسعه به چه تعداد استفاده میکنید

 

توجه : هزینه رفت و برگشت از تهران و همچنین اقامت نیروی فنی در صورت لزوم در بازدید های خارج از تهران به عهده خریدار می باشد که قبل از بازدید باید واریز گردد.